שם האתר שלך

ברוכים הבאים

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="728" height="90">
<param name="movie" value="flashvortex.swf" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="menu" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<embed src="flashvortex.swf" quality="best" menu="true" width="728" height="90" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="sameDomain" />
</object>

לכתבה המלאה...

X סגור חלון
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="728" height="90">
<param name="movie" value="flashvortex.swf" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="menu" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<embed src="flashvortex.swf" quality="best" menu="true" width="728" height="90" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="sameDomain" />
</object>